Anlita oss för hela eller delar av byggprojektet

Konstruktionsritningar

Vi utför konstruktionshandlingar och statiska beräkningar för alla slags objekt i betong, stål, trä och murverk. Vår erfarenhet omfattar flerfamiljshus, småhus, industribyggnader, kontorsbyggnader, offentliga byggnader, om- och tillbyggnader, etc. I arbetet använder vi AutoCad och Revit som datorstöd.

pageImage

Besiktningar

Vi utför entreprenadbesiktningar enligt AB, ABT och ABS som förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, efterbesiktning och särskild besiktning för ny-, till- och ombyggnation av enbostadshus, flerbostadshus, butiker, köpcentra, industrier, kontorsbyggnader, m.m. Våra RISE-certifierade besiktningsmän tar hand om hela besiktningsgruppen när det gäller entreprenadbesiktningar. Vi har knutit till oss specialister inom andra förekommande fack såsom el, hiss, rör, ventilation, styrteknik, brand, m.fl. Med dem som biträdande besiktningsmän är vi en totalleverantör och kan erbjuda dig hela besiktningsgruppen.

Bygg/projektledning

Byggledning

Genom vår byggledare får du hjälp med uppföljning av byggprojektet och kontroll av att arbetet utförs i enlighet med uppgjorda handlingar och avtal. Ofta sträcker sig vårt åtagande hela vägen från anbudsinfordran fram till färdigt objekt.

Mer om   

Projektledning

I byggprojektets inledande skede gäller det att definiera omfattningen av det som ska utföras. Tillsammans går vi igenom alla krav och behov. Med hjälp av våra underkonsulter med kompetens inom rör, luft, el, mark, brand och energi kan vi åta oss det totala uppdraget.

Mer om   

Skyddsrumssakkunnig

Vi är utbildade skyddsrumssakkunniga och certifierade enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Detta ger oss behörighet att utföra dina kontinuerliga skyddsrumskontroller.

Kontrollansvarig

För åtgärder som kräver bygglov eller som är anmälningspliktiga ska det enligt lag finnas en kontrollansvarig. Kontrollansvarig utses redan i bygglovsskedet och ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärderna. Kontrollansvarig ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som krävs för uppgiften samt kunna styrka detta genom personlig certifiering. Hos oss finns RISE-certifierade kontrollansvariga enligt PBL för både stora och små byggprojekt. Vi på Åkermans Ingenjörsbyrå AB har den högsta certifieringsgraden (komplicerad). Kontrollansvarig upprättar, tillsammans med byggherren, ett förslag till kontrollplan och närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Vi sköter uppföljning av fastställd kontrollplan via egenkontroller/intyg och arbetsplatsbesök. Arbetsplatsbesöken dokumenteras och iakttagelser av värde för slutbeskedet noteras. I projektets slutskede skriver vi ett utlåtande som underlag till kommunens slutbesked. Vi erbjuder gärna även utökad kontroll om så önskas.

pageImage

Skadeutredningar

Vi utför skadeutredningar, t ex vid inläckage, fuktskador, stormskador, sprickor och sprickbildningar. Vi undersöker och förklarar uppkomna problem och lämnar ett åtgärdsförslag på de bästa lösningarna.

Statusbesiktning / Underhållsplaner

För att byggnaden ska kunna bevara en bra kondition i framtiden bör det göras en statusbesiktning och en teknisk underhållsplan som underlättar den kontinuerliga uppföljningen. Med planen som stöd blir det enklare att hålla ordning på vilka åtgärder och underhåll som behöver göras, när det är dags och vilka generella kostnader de kommer att medföra. Planen är också ett instrument för att kontrollera så att utgiftsuttaget är tillräckligt för framtida underhåll i byggnaden. Vi gör tekniska underhållsplaner för bostadsrättsföreningar.

Åkermans Ingenjörsbyrå AB

042-12 00 10